×

Unlock real-time business insights with Google BigQuery

 •   29-07-2021
 •   14:30

 •  [Online]Google Meet

Với sự linh hoạt, đa dạng trong sản phẩm dịch vụ, khả năng tính toán […]

 • #GoogleCloud

In the cloud era, why choose GCP?

 •   29-07-2021
 •   09:30

 •  [Online]Google Meet

Webinar “In the cloud era, why choose GCP?”sẽ nâng cao kĩ năng, kiến thức và […]

 • #GoogleCloud

UP CLOUD

 •   22-07-2021
 •   09:30

 •  [Online]Google Meet

Webinar “UP CLOUD”sẽ nâng cao kĩ năng, kiến thức và các best-practice trên Google Cloud […]

 • #GoogleCloud

Serverless CI/CD with Google Cloud Build and Cloud Run

 •   15-07-2021
 •   14:30

 •  [Online]Google Meet

Với sự linh hoạt, đa dạng trong sản phẩm dịch vụ, khả năng tính toán […]

 • #GoogleCloud

Serverless CI/CD pipeline with Google Cloud Build

 •   17-06-2021
 •   09:30

 •  [Online]Google Meet

Webinar “Serverless CI/CD pipeline with Google Cloud Build”sẽ nâng cao kĩ năng, kiến thức và […]

 • #GoogleCloud

Quotas, Alert and Best practices to design BigQuery Data Warehouse

 •   02-06-2021
 •   09:30

 •  [Online]Google Meet

Webinar “Quotas, Alert and Best practices to design BigQuery Data Warehouse” sẽ nâng cao kĩ […]

 • #GoogleCloud

Data analysis: Hand-on in Big data

 •   27-05-2021
 •   14:00

 •  [Hồ Chí Minh]

Tổng quan về sự kiện Machine learning & AI đang trở thành xu hướng trong […]

 • #GoogleCloud

Google App Webinar

 •   20-05-2021
 •   14:00

 •  [Hà Nội]

Tổng quan về sự kiện Machine learning & AI đang trở thành xu hướng trong […]

 • #GoogleCloud

Tổng quan về sự kiện Machine learning & AI đang trở thành xu hướng trong […]

 • #GoogleCloud