×
Backlog
 • Hiện tại có nhiều khách hàng có tâm trạng: tôi muốn sử dụng Google Cloud Platform, nhưng tôi không biết cách thiết lập vì tôi chưa bao giờ sử dụng, khi bắt đầu phát triển (develop) tôi nên bắt đầu từ đâu?
 • Cloud Ace cung cấp hỗ trợ kỹ thuật được tính theo đơn vị vấn đề (câu hỏi) mà khách hàng gặp phải. Đội ngũ kỹ sư đã tham gia khóa đào tạo, đạt được chứng chỉ do Google cung cấp, sẽ giải quyết các vấn đề khác nhau của khách hàng dựa trên kiến thức chuyên ngành. Tất nhiên, chúng tôi hỗ trợ bằng tiếng Việt, vì vậy bạn không cần liên hệ, post câu hỏi tại các diễn đàn sản phẩm của Google bằng tiếng Anh. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Backlog, một công cụ quản lý sản phẩm do Nulab Inc. cung cấp, để quản lý các vấn đề, do đó sẽ dễ dàng chia sẻ kiến thức giữa các khách hàng với nhau.
 • Đây là dịch vụ tốt, hướng tới các nhà phát triển chưa sử dụng API của Google hoặc cho các khách hàng đang xem xét việc phát triển hệ thống bằng Google Cloud Platform.
BasicAdvancePremium
Nơi tiếp nhận
Chúng tôi nhận câu hỏi trên Backlog 24/24 giờ, 365 ngày/năm
Sau 1 ngày làm việc chúng tôi sẽ trả lời bước đầu
(Account Backlog do chúng tôi cung cấp)
Thời gian xử lýTừ 09:00 tới 18:00 trong ngày làm việc
(Trong trường hợp khách hàng cần xử lý gấp, hãy liên lạc qua điện thoại hoặc email)
Các dịch vụ được
support
 • Các dịch vụ trên Google Cloud Platform
 • Các API cần thiết cho Google Apps
 • Các Google Apps Script

※Hãy tham khảo danh sách API ở bên dưới

Nội dung supportCác vấn đề về kỹ thuật có thể giải quyết trong vòng 30 phút liên quan tới việc sử dụng các dịch vụ
Số vấn đề trong tháng52050
Chi phí 1 tháng
(Chưa gồm thuế)
9.200.000 VND27.600.000 VND57.500.000 VND
Others
 • Một câu hỏi được coi là một vấn để
 • Trường hợp trên 30 phút thì sẽ tính 30 phút coi là 1 vấn đề.
 • Nếu vượt lượng vấn đề tối đa cho mỗi gói, chúng tôi sẽ tính phí bổ sung bằng cách chia phí hàng tháng cho số vấn đề rồi nhân cho số lượng vấn đề vượt quá.
 • Sẽ có một kick-off meeting (khoảng 1 giờ) thông qua hangout hoặc điện thoại.
 • Chúng tôi sẽ chốt ngày sử dụng vào ngày 20 hàng tháng, cuối tháng sẽ gửi hóa đơn cho khách hàng(Trường hợp khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ vào ngày 5~ngày 20thì tháng đầu tính nửa tháng)
 • Lần đầu sẽ ký hợp đồng 3 tháng

Danh sách xử lý trong mục hỗ trợ kỹ thuật

 • Admin SDK
 • Google App Engine
 • Google Apps Platform
 • Google Apps Adm in Settings API
 • Google Apps Calendar Resource API
 • Google Apps Email Audit API
 • Google Apps Email Migration API
 • Google Apps Email Settings API
 • Google Apps Groups Migration API
 • Google Apps Groups Settings API
 • Google Apps Marketplace
 • Google Apps Reports API
 • Google Apps Reseller API
 • Google Apps Script
 • Google Big Query
 • Google Calendar API
 • Google Cloud Datastore
 • Google Cloud DNS
 • Google Cloud Platform
 • Google Cloud Print
 • Google Cloud SDK
 • Google Cloud SQL
 • Google Cloud Storage
 • Google Compute Engine
 • Google Contacts API
 • Google Documents List API
 • Google Domain Shared Contacts API
 • Google Drive Platform
 • Gmail
 • Google+ Domains API
 • Google+ Plugins
 • Google+ Sign-In
 • Google Prediction API
 • Google Public DNS
 • Google Sites Verification API
 • Google Sites API
 • Google Spreadsheets API
 • Google Tasks API
 • Google Translate API

Others

 • (*1)Các dịch vụ xử lý có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái cung cấp dịch vụ của Google.
 • (*2)Tùy thuộc vào API, có thể mất thời gian để trả lời, vì vậy vui lòng thảo luận với chúng tôi trước về API mà khách hàng dự định sử dụng
 • (*3)Hãy tham khảo, các dịch vụ được cung cấp bởi Google có tại Google Developers

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay

Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt trong quá trình sử dụng Google Cloud Platform từ những chuyên gia có chứng chỉ từ Cloud Ace được Google xác nhận.
Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.