Chính sách bảo mật

CÔNG TY TNHH CLOUD ACE (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu đối với khách hàng (“bạn” hoặc “của bạn”) và thiết lập Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) để đảm bảo xử lý Thông tin Cá nhân của bạn (như được định nghĩa bên dưới) theo luật và quy định hiện hành liên quan đến việc bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn (“Luật áp dụng”).

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý Thông tin Cá nhân sau (dữ liệu liên quan đến một cá nhân còn sống có thể được xác định từ dữ liệu đó hoặc từ dữ liệu đó và các thông tin khác thuộc sở hữu hoặc có khả năng thuộc sở hữu của chúng tôi, sau đây có ý nghĩa như nhau trong Chính sách này).

 • Tên, địa chỉ bưu chính, tên công ty, tên bộ phận, chức danh, địa chỉ email; và số điện thoại.

 • Thông tin về đàm phán và giao dịch kinh doanh,

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau được nêu dưới đây:

 • Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Cung cấp thông báo và thực hiện các hoạt động bán hàng về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Liên hệ với bạn về thông tin cũng như các cuộc hội thảo, sự kiện và triển lãm mới nhất của chúng tôi
 • Yêu cầu khảo sát và các bảng câu hỏi khác
 • Cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của chúng tôi

3. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU

3.1 Chúng tôi chủ yếu sẽ xử lý Thông tin Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn với Chính sách này. Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình theo Luật áp dụng, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi về việc rút lại sự đồng ý của chúng tôi thông qua kênh liên hệ được đề cập trong “9. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI". Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân mà bạn đã đồng ý cho chúng tôi.

3.2 Ngoài trường hợp được bạn đồng ý, chúng tôi thường sẽ xử lý Thông tin Cá nhân khi cần thiết theo Luật áp dụng (i) để thực hiện các hợp đồng đã ký với bạn; (ii) để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; và (iii) vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba), miễn là lợi ích và quyền cơ bản của bạn không cao hơn những lợi ích đó.

3.3 Chúng tôi sẽ không thu thập các danh mục Thông tin Cá nhân bổ sung hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích khác biệt đáng kể, không liên quan hoặc không tương thích mà không thông báo cho bạn về việc đó.

4. CHIA SẺ HOẶC TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

4.1 Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn như được nêu tại “1. THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP” cho bên thứ ba vì các mục đích được liệt kê trong “2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN”, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được liệt kê bên dưới và có thể cùng sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn với các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi thuộc trách nhiệm quản lý của chúng tôi. Các bên thứ ba này sẽ phải tuân theo nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu phù hợp và họ sẽ chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách này.

Salesforce Japan Co.,Ltd.
Nissey Marunouchi Garden Tower
1-1-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,Tokyo 100-0005, Nhật Bản

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043. Hoa Kỳ

Slack Technologies Limited
Salesforce Tower
60 R801, North Dock, Dublin. Ireland

Zendesk, Inc.
989 Market St
San Francisco, CA 94103. Hoa Kỳ

Sansan, Inc.
Aoyama Oval Building 13F, 
5-52-2 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Nhật Bản

4.2 Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn trong phạm vi pháp luật yêu cầu, ví dụ, nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

5. NGUỒN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn như được nêu trong mục “1. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập” trực tiếp từ bạn. Trong các trường hợp khác, chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong mục “1. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập” từ các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi mà mỗi nhân viên là thành viên.

6. CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN RA QUỐC TẾ

Khi chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn. Các quốc gia này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân toàn diện như luật hiện có ở quốc gia cư trú của bạn và mức độ bảo vệ tương tự như quy định trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân ở quốc gia của bạn có thể không nhất thiết phải được đảm bảo. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý an toàn cần thiết theo yêu cầu của bất kỳ và tất cả các Luật hiện hành.

7. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ an toàn trong máy chủ dữ liệu của chúng tôi hoặc trong máy chủ dữ liệu của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập vào thông tin này và sẽ xem xét việc kiểm soát quyền truy cập đó theo thời gian. Chúng tôi sẽ không lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn lâu hơn mức yêu cầu cho mục đích xử lý thông tin đó, theo Luật hiện hành hoặc, trong mọi trường hợp, để cho phép chúng tôi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba. Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho Thông tin Cá nhân, chúng tôi sẽ xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của Thông tin Cá nhân, nguy cơ tổn hại tiềm ẩn do sử dụng hoặc tiết lộ trái phép Thông tin Cá nhân, mục đích mà chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác và các yêu cầu pháp lý hiện hành hay không.

8. QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH

8.1 Theo Luật hiện hành, bạn có thể có một số quyền đối với việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, có thể bao gồm yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Thông tin Cá nhân của bạn, hạn chế xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, yêu cầu chuyển đổi dữ liệu và rút lại sự đồng ý của bạn đối với Chính sách này. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định theo Luật hiện hành.

8.2 Khi chúng tôi nhận được yêu cầu dựa trên các quyền nêu trên của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành tất cả các cuộc điều tra cần thiết ngay lập tức và xem xét liệu yêu cầu của bạn có đáp ứng các tiêu chí và điều kiện để thực hiện các quyền đó theo Luật hiện hành hay không. Để thực hiện các quyền được chỉ định trong phần này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua kênh liên hệ được chỉ định trong mục “9. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI".

9. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào về Chính sách này, cách chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn được mô tả ở trên hoặc muốn thực hiện các quyền của bạn được cung cấp trong mục “8. QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH”, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Địa chỉ: Tòa nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ email: legal-cavn@cloud-ace.com

Ngày có hiệu lực: Ngày 01 tháng 07 năm 2024


Điều Khoản Bổ Sung về Xử Lý Thông Tin Cá Nhân của Cư Dân California

Ngoài các điều khoản nêu trên, các điều khoản sau áp dụng cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của cư dân cư trú tại tiểu bang California của Hoa Kỳ (xác định, liên quan đến, mô tả, có khả năng hợp lý để liên kết với hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một cư dân hoặc hộ gia đình cụ thể ở California, sau đây có ý nghĩa như nhau trong Điều khoản bổ sung này)) theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018, được sửa đổi bởi Đạo luật về quyền riêng tư của California năm 2020 (“CCPA ”).

1. Danh Mục Thông Tin Cá Nhân mà Chúng Tôi Thu Thập và Các Bên Nhận Thông Tin

Chúng tôi sẽ thu thập và đã thu thập trong mười hai (12) tháng qua các loại thông tin cá nhân sau đây từ bạn. Hơn nữa, chúng tôi đã tiết lộ Thông tin Cá nhân được thu thập trong mười hai (12) tháng qua cho bên nhận được nêu trong mục “3. CHIA SẺ HOẶC TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN” ở trên.

Danh mục
Số định danh
Các danh mục thông tin cá nhân được liệt kê trong quy chế về Hồ sơ khách hàng của California (Bộ luật Dân sự California § 1798.80(e)).
Thông tin thương mại

Để biết chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, hãy tham khảo “1. THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP” ở trên, vì mục đích kinh doanh và mục đích thương mại của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, hãy tham khảo mục “2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN”ở trên, đối với các nguồn Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập, hãy tham khảo mục “5. NGUỒN THÔNG TIN CÁ NHÂN” ở trên và về thời gian lưu giữ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, hãy tham khảo mục “7. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN” ở trên.

2. Quyền và lựa chọn của bạn theo CCPA

CCPA cung cấp cho cư dân California các quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân. Nếu bạn là cư dân California, phần sau đây mô tả các quyền của bạn theo CCPA và giải thích cách thực hiện các quyền đó.

 

(1) Quyền truy cập thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ một số thông tin nhất định cho bạn về việc chúng tôi thu thập, chia sẻ, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu có thể xác minh của bạn, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin sau cho bạn:

 • Các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn;
 • Các danh mục nguồn Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn;
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của chúng tôi là thu thập, bán hoặc chia sẻ Thông tin Cá nhân đó;
 • Các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân đó;
 • Các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã bán và đối với mỗi danh mục được xác định, các danh mục của bên thứ ba mà chúng tôi đã bán Thông tin Cá nhân đó;
 • Các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi tiết lộ vì mục đích kinh doanh và đối với từng danh mục được xác định, các danh mục bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân đó; Và
 •  Các thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

 

 (2) Quyền yêu cầu xóa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và lưu giữ, trừ một số trường hợp ngoại lệ nhất định. Sau khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu có thể xác minh của bạn, chúng tôi sẽ xóa (và thông báo cho các nhà thầu của chúng tôi xóa thông tin đó) thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng ngoại lệ.

Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa của bạn nếu việc giữ lại thông tin đó là cần thiết đối với chúng tôi hoặc các nhà thầu của chúng tôi để:

 • Hoàn tất giao dịch thu thập thông tin cá nhân, thực hiện các điều khoản của văn bản bảo hành hoặc thu hồi sản phẩm được thực hiện theo luật liên bang, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc được bạn dự đoán hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi với bạn hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn;
 • Giúp đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn trong phạm vi việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn là cần thiết và phù hợp cho các mục đích đó;
 • Gỡ lỗi sản phẩm để xác định và sửa chữa các lỗi làm suy giảm chức năng dự định hiện có;
 • Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền của người tiêu dùng khác được thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình hoặc thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật;
 • Tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư trong thông tin liên lạc bằng phương thức điện tử của California (Bộ luật hình sự California § 1546 và phần tiếp theo);
 • Tham gia vào nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được bình duyệt vì lợi ích công cộng tuân thủ tất cả các luật về quyền riêng tư và đạo đức hiện hành khác, khi việc xóa thông tin có thể khiến không thể thực hiện được hoặc làm giảm nghiêm trọng thành tích của nghiên cứu, nếu trước đó bạn đã đồng ý; Và
 •  Chỉ cho phép sử dụng nội bộ phù hợp hợp lý với mong đợi của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi; hoặc
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

 

 (3) Quyền yêu cầu chỉnh sửa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin cá nhân không chính xác nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và lưu giữ. Sau khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu có thể xác minh của bạn, chúng tôi sẽ sửa (và thông báo cho các nhà thầu của chúng tôi cũng sửa thông tin đó), thông tin cá nhân không chính xác của bạn. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu chỉnh sửa của bạn nếu chúng tôi xác định rằng thông tin cá nhân gây tranh cãi có nhiều khả năng chính xác dựa trên tổng thể các trường hợp.

 

(4) Quyền từ chối bán hoặc chia sẻ

Chúng tôi chưa bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân được thu thập từ Bạn trong mười hai (12) tháng qua và sẽ không bán hoặc chia sẻ chúng trong tương lai.

 

(5) Quyền hạn chế sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm

Chúng tôi chưa sử dụng và tiết lộ cũng như sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm được thu thập từ bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sau:

 • Để thực hiện các dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa mà người tiêu dùng bình thường yêu cầu hàng hóa hoặc dịch vụ đó mong đợi một cách hợp lý;
 • Để giúp đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn trong phạm vi việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn là cần thiết và phù hợp cho các mục đích đó;
 • Dành cho mục đích sử dụng ngắn hạn, nhất thời (ngoại trừ những mục đích liên quan đến việc lập hồ sơ hoặc thay đổi trải nghiệm của người tiêu dùng trong tương lai);
 • Thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ; Và
 •  Để thực hiện các hoạt động nhằm xác minh hoặc duy trì chất lượng hoặc sự an toàn của dịch vụ hoặc thiết bị do chúng tôi sở hữu, sản xuất, sản xuất hộ hoặc kiểm soát.

 

 (6) Không phân biệt đối xử

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với cư dân California khi thực hiện bất kỳ quyền nào của họ theo CCPA. Hơn nữa, trừ khi được CCPA cho phép, chúng tôi sẽ không:

 • Từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn;
 • Tính cho bạn các mức giá khác đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm thông qua việc giảm giá hoặc các lợi ích khác hoặc áp dụng các hình phạt;
 • Cung cấp cho bạn mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác;
 •  Đề nghị rằng bạn có thể nhận được mức giá khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc cấp độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác; hoặc
 • Trả thù nhân viên, người nộp đơn xin việc hoặc nhà thầu độc lập.

 

 (7) Thực hiện quyền yêu cầu tiết lộ, yêu cầu xóa và yêu cầu chỉnh sửa

Để thực hiện các quyền của bạn đối với yêu cầu tiết lộ, yêu cầu xóa và yêu cầu chỉnh sửa được mô tả ở trên, vui lòng gửi yêu cầu có thể xác minh được cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách được nêu trong mục “9. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI” ở trên.

Chỉ có bạn, một thể nhân hoặc một người đã đăng ký với Bộ trưởng Ngoại giao California mà bạn ủy quyền hành động thay mặt bạn hoặc một người có giấy ủy quyền hoặc đang đóng vai trò là người bảo hộ cho bạn, mới có thể đưa ra yêu cầu có thể kiểm chứng liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu có thể xác minh thay mặt cho con chưa thành niên của mình.

Yêu cầu có thể kiểm chứng phải:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh một cách hợp lý rằng bạn là người mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân hoặc người đại diện được ủy quyền; Và
 • Mô tả yêu cầu của bạn với đủ chi tiết để chúng tôi có thể hiểu, đánh giá và phản hồi chính xác yêu cầu đó.