Bản ghi nhớ kèm theo Điều khoản dịch vụ (Terms of service) của Cloud Ace

Bản ghi nhớ kèm theo Điều khoản dịch vụ (Terms of service) của Cloud Ace Version (Version mới nhất)

Về hợp đồng sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) ký kết giữa công ty cam kết sử dụng dịch vụ của Cloud Ace (sau đây gọi tắt là Bên A) và công ty Cloud Ace (sau đây gọi tắt là Bên B) sẽ ràng buộc với bản ghi nhớ này. Các điều khoản được sử dụng trong bản ghi nhớ này nếu chưa được định nghĩa, thì được định nghĩa trong điều khoản dịch vụ của Cloud Ace (sau đây gọi là Điều khoản dịch vụ) áp dụng cho các giao dịch giữa Bên A và Bên B trong Hợp đồng.

Điều 1 (Quyết định)

1. Nếu thay đổi các Điều khoản dịch vụ được quy định tại Điều 6 của Điều khoản dịch vụ, Bên B phải thông báo trước cho Bên A.
2. Về phương thức thanh toán chi phí được quy định tại Điều 7 của Điều khoản dịch vụ, Bên B sẽ phát hành hóa đơn chi phí sử dụng dịch vụ cho tháng hiện tại trước 7 ngày làm việc tháng tiếp theo, và Bên A sẽ thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng vào trước cuối tháng tiếp theo nữa.
3. Trong trường hợp công ty chúng tôi hủy bỏ/ dừng sử dụng dịch vụ trong quy định tại Điều 21, Khoản 1 của Điều khoản dịch vụ, Bên B sẽ thông báo trước cho Bên A, sau khi xác nhận chúng tôi sẽ hủy bỏ / dừng sử dụng dịch vụ.
4. Liên quan đến Điều 25, Khoản 2 của Điều khoản dịch vụ, phần "do bảo trì / gián đoạn / thay đổi dịch vụ, v.v." sẽ được đổi thành "sau khi thông báo và đồng ý trước bởi Bên ký hợp đồng sẽ bảo trì / gián đoạn / thay đổi dịch vụ,.. "
5. Về Điều 26 của Điều khoản dịch vụ, phần "Trừ những trường hợp trong điều trước" sẽ được đổi thành "Cùng với Bên ký hợp đồng thực hiện xác nhận và có được sự đồng ý của hai bên".

Điều 2 (Về dịch vụ khách hàng của Cloud Ace)


Bên A sử dụng gói hỗ trợ "Dịch vụ khách hàng Cloud Ace" gồm có gói Bronze, gói Silver, gói Gold và cam kết theo nội dung như sau.
1. Tiếp nhận yêu cầu sẽ sử dụng công cụ quản lý dự án theo quy định do Bên B chuẩn bị.
2. Thời gian xử lý cơ bản là từ 09:00 đến 18:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ.
3. Các dịch vụ được hỗ trợ là những dịch vụ được cung cấp bởi Google Cloud Platform với Launch Stage là General Availability (GA).
4. Đối với xử lý các câu hỏi kỹ thuật Google Cloud Platform, trong trường hợp gói Silver, câu trả lời dựa trên tài liệu do Google cung cấp. Với gói Gold sẽ bao gồm việc cung cấp kiến thức nội bộ của các kỹ sư của công ty đã tìm hiểu, nghiên cứu chi tiết.
5. Thời gian xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố nghiêm trọng như sau: Gói Bronze: trong 8 giờ làm việc, Gói Silver: trong 4 giờ làm việc, Gói Gold: trong 1 giờ làm việc.
6. Số lượng người dùng bên A tối đa có thể được đăng ký công cụ quản lý dự án theo quy định là Gói Bronze: 1 người, Gói Silver: 2 người, Gói Gold: 5 người.
7.Ticket xử lý sự cố cũng được xử lý đối với các câu hỏi liên quan đến lỗi dịch vụ sản phẩm.
8. Giá sử dụng các gói Đại lý thanh toán cũng được Bên A và Bên B thống nhất : gói Bronzne: miễn phí, gói Silver: 2.000.000 (chưa gồm thuế), gói Gold: 8.000.000VND (chưa gồm thuế)
9.Bên A và Bên B cũng thống nhất: nếu phí sử dụng GCP sau khi chiết khấu 3% do Bên A mà dưới 300.000VND / tháng, thì khách hàng sẽ phải thanh toán phí sử dụng và phí quản lý được tính là 300.000 VND

Điều 3 (Bảo mật)

Trong lúc sử dụng, và sau khi sử dụng dịch vụ, Bên A và Bên B thống nhất sẽ không tiết lộ về việc ký kết Bản ghi nhớ này và nội dung của nó cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM.
GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tuyên