Terms of Service

Điều khoản dịch vụ
Version 1(Bản mới nhất)

Điều 1(Mục đích)

1. Điều khoản dịch vụ này đề cập đến các điều kiện cần thiết để sử dụng các dịch vụ (Gọi tắt là Dịch vụ) khác nhau được cung cấp bởi công ty Cloud Ace (Địa chỉ: Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM) sau đây gọi là "Công ty".
2. Khi một bên (cá nhân, tổ chức) đăng ký làm hợp đồng (gọi tắt là "Bên đăng ký") liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ (sau đây gọi là "Hợp đồng sử dụng dịch vụ"), trong trường hợp đã chấp nhận và đã ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ từ Công ty (lúc này Bên đăng ký được gọi tắt là Bên ký hợp đồng) thì Bên ký hợp đồng phải tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này khi sử dụng Dịch vụ.
3. Nếu nội dung của các Điều khoản dịch vụ này và nội dung của Hợp đồng sử dụng dịch vụ khác nhau, thì nội dung của Hợp đồng sử dụng dịch vụ sẽ được ưu tiên.
4. Nội dung, chi phí, thời hạn hợp đồng, v.v. của Dịch vụ mà Bên ký hợp đồng có thể sử dụng sẽ được quy định trong Hợp đồng sử dụng dịch vụ bên cạnh các quy định trong Điều khoản dịch vụ.

Điều 2(Đăng ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ)

1. Bên đăng ký phải nộp cho Công ty đơn đăng ký theo quy định của Công ty.
2. Bên đăng ký sẽ nộp đơn sau khi đồng ý với nội dung của Điều khoản dịch vụ này.
3. Nếu Công ty yêu cầu nộp các tài liệu cần thiết để xác định xem Bên đăng ký có chấp nhận Hợp đồng sử dụng dịch vụ hay không, Bên đăng ký phải nộp các tài liệu theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3(Thiết lập Hợp đồng sử dụng dịch vụ)

1. Hợp đồng sử dụng dịch vụ sẽ được ký kết khi Công ty chấp nhận đơn đăng ký do Bên đăng ký nộp theo quy định của các điều bên trên.
2. Công ty có thể không chấp nhận đơn đăng ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ nếu xác định rằng Bên đăng ký thuộc bất kỳ mục nào sau đây.
(1) Có thiếu sót hoặc khiếm khuyết trong form đăng ký, hoặc ghi sai sự thật trong form đăng ký.
(2) Có nguy cơ Bên ký hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều khoản dịch vụ này hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ.
(3) Đã có hành động vi phạm Điều khoản dịch vụ này hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ trong quá khứ.
(4) Nếu có bất kỳ khằng định hoặc tuyên bố nào vi phạm quy định tại Điều 24.
(5) Trường hợp có khả năng làm nguy hại tới hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc khi Công ty đánh giá không phù hợp để ký kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ.
3. Nếu Công ty đồng ý với khoản 1 ở trên và Hợp đồng sử dụng dịch vụ đã được thành lập, Công ty sẽ thông báo cho Bên ký hợp đồng biết.

Điều 4(Thay đổi tên gọi)

1. Bên ký hợp đồng phải thông báo trước bằng văn bản cho Công ty nếu có phát sinh bất kỳ vấn đề nào sau đây.
(1) Thay đổi tên pháp nhân hoặc tên thương mại.
(2) Thay đổi người đại diện.
(3) Thay đổi địa điểm, địa chỉ trụ sở chính hoặc văn phòng chính.
(4) Những thay đổi khác trong form đăng ký gửi cho Công ty.
2. Khi Bên ký hợp đồng gặp bất lợi do không thực hiện thông báo các hạng mục trên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc này.

Điều 5(Thay đổi nội dung dịch vụ)

1. Nếu Bên ký hợp đồng muốn thay đổi nội dung Dịch vụ do Công ty cung cấp, Bên ký hợp đồng sẽ nộp cho Công ty form đăng ký do Công ty quy định.
2. Về thủ tục thay đổi nội dung của Dịch vụ được quy định trong khoản trên, các quy định tại Điều 2 Khoản 2 và 3 và Điều 3 sẽ được áp dụng.

Điều 6(Thay đổi Điều khoản dịch vụ này)

1. Công ty có thể thay đổi nội dung của các Điều khoản dịch vụ bằng cách đăng nó lên trang web của Công ty (www.vn.cloud-ace.com). Trong trường hợp này, Hợp đồng sử dụng dịch vụ đã ký bởi Bên ký hợp đồng sẽ được áp dụng nội dung của Điều khoản dịch vụ đã thay đổi.

Điều 7(Chi phí)

1. Khi sử dụng Dịch vụ, Bên ký hợp đồng phải trả phí quy định trong Hợp đồng sử dụng dịch vụ cho Công ty theo phương thức do Công ty chỉ định.
2. Việc thanh toán các khoản phí được quy định trong khoản trên sẽ được thực hiện bằng các phương thức được chỉ định dưới đây đã được Công ty phê duyệt. Bên ký hợp đồng phải chịu mọi phí chuyển khoản và các chi phí khác cần thiết để tiến hành thanh toán.
(1) Rút tiền tự động.
(2) Chuyển khoản ngân hàng.
(3) Các phương pháp khác được chỉ định bởi Công ty.

Điều 8(Tỷ lệ phí gia tăng phải thanh toán)

Nếu Bên ký hợp đồng lảng tránh bất hợp pháp việc chi trả phí Dịch vụ hoặc các nghĩa vụ tài chính khác đối với Công ty, Bên ký hợp đồng sẽ phải thanh toán số tiền gấp đôi số tiền phải trả, cộng thêm với tiền thuế cho Công ty.

Điều 9(Phí thiệt hại do trì hoãn )

Nếu Bên ký hợp đồng không thanh toán phí Dịch vụ và các khoản nợ khác cho Công ty đúng hạn, Bên ký hợp đồng sẽ phải thanh toán cho Công ty một khoản phí quá hạn với tỷ lệ là 14,6% mỗi năm kể từ ngày thanh toán.

Điều 10(Nghiêm Cấm・ Phải tuân thủ)

1. Khi sử dụng Dịch vụ, Bên ký hợp đồng sẽ không được thực hiện các hành vi được liệt kê trong các mục sau đây.
(1) Hành vi xâm phạm hoặc có thể đe dọa đến uy tín của Công ty hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như danh dự, tín nhiệm hoặc quyền riêng tư.
(2) Hành vi vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty hoặc bên thứ ba hoặc các hành vi có thể gây ra sự vi phạm đó (Bao gồm cả hành vi sử dụng Dịch vụ với mục đích xây dựng hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ giống như engine máy dịch,..)
(3) Hành vi mạo danh Công ty hoặc bên thứ ba để sử dụng Dịch vụ.
(4) Các hành vi phạm tội, hành vi kích động hoặc tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội hoặc hành vi có thể dẫn đến các hành vi đó.
(5) Hành vi làm sai lệch hoặc xóa thông tin của Công ty hoặc bên thứ ba khi truy cập sử dụng Dịch vụ.
(6) Hành vi cản trở việc cung cấp Dịch vụ hoặc hành vi có thể dẫn đến các hành vi đó.
(7) Hành vi sử dụng Dịch vụ theo cách thức làm suy yếu việc sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba hoặc một hành động có thể gây ra hành động đó.
(8) Hành vi sao chép, sửa đổi, dịch ngược phần mềm và nội dung do Công ty cung cấp dựa trên Dịch vụ. Ngoài ra, các hành vi dịch ngược và các hành vi khác để trích xuất mã nguồn.
(9) Hành vi sử dụng Dịch vụ cho các cơ sở hạt nhân, kiểm soát không lưu, thiết bị hỗ trợ sự sống hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác khi sự cố của Dịch vụ có thể gây rủi ro cho tính mạng, cơ thể hoặc môi trường.
(10) Hành vi có mục đích giả vờ là một project (đối tượng có tính phí, lưu trữ, mạng, v.v. ) để xây dựng nhiều project nhằm tránh phí.
(11) Hành vi xử lý, lưu trữ thông tin tuân theo Quy định vận chuyển vũ khí quốc tế do Bộ Ngoại giao Mỹ thiết lập.
(12) Hành vi sử dụng Dịch vụ để phát triển hoặc vận hành các dịch vụ liên lạc (các ứng dụng cho phép người dùng cuối gọi hoặc nhận điện qua mạng điện thoại chuyển mạch công cộng).
(13) Hành vi sử dụng trái phép ID hoặc mật khẩu.
(14) Hành vi sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp cho bên thứ 3 để can thiệp vào công việc của người khác như vi-rút máy tính hoặc hành động nào có thể dẫn đến việc đó.
(15) Hành vi phổ biến thông tin về khiêu dâm, thông tin hạn chế trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên hoặc thông tin mà Công ty đánh giá là tương tự hoặc không phù hợp.
(16) Ngoài các hành vi trên, các hành vi xâm hại các quyền của Công ty, bên thứ ba hoặc các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 11(Nghiêm cấm bán lại)

Bên ký hợp đồng sẽ không được bán lại, hoặc cấp phép lại toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của Công ty.

Điều 12(Ủy thác cho bên thứ ba)

Sau khi có được sự đồng ý trước của Bên ký hợp đồng, Công ty có thể ủy thác cho bên thứ ba thực hiện một phần hoặc tất cả nghiệp vụ Dịch vụ.

Điều 13(Liên lạc・Thông báo)

1. Các câu hỏi liên quan đến Dịch vụ, các thông báo liên hệ khác từ Bên ký hợp đồng tới Công ty, thông báo về các thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ này và các liên hệ hoặc thông báo khác từ Công ty đến Bên ký hợp đồng sẽ được thực hiện theo phương pháp do Công ty quy định.
2. Nếu Công ty gửi thông báo đến ít nhất một trong số địa chỉ mà Bên ký hợp đồng đã đăng ký như: số fax, địa chỉ email, v.v. , ngay cả khi nó không tới được vào thời điểm dự định tới thì cũng được coi là đã được gửi tới.

Điều 14(Sao lưu dữ liệu)

Công ty có thể xác nhận hoặc sao lưu dữ liệu được lưu trữ bởi Bên ký hợp đồng trên máy chủ để khôi phục thiết bị máy chủ khỏi sự cố hoặc bị dừng và để duy trì và vận hành Dịch vụ.

Điều 15(Quyền riêng tư)

1. Công ty bảo vệ quyền riêng tư và quyền hợp pháp của Bên ký hợp đồng theo tất cả các luật và quy định hiện hành.
2. Về việc xử lý thông tin cá nhân, Công ty sẽ tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân do Công ty quy định.
3. Công ty có thể truy cập, theo dõi, sử dụng dữ liệu do Bên ký hợp đồng gửi trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ. Ngoài ra, trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ, dữ liệu được gửi bởi Bên ký hợp đồng có thể được cung cấp cho Google Inc.

Điều 16(Bảo mật)

1. Bên ký hợp đồng và Công ty sẽ giữ bí mật thông tin do một bên chia sẻ dựa trên Điều khoản dịch vụ này và Hợp đồng sử dụng dịch vụ. Các bên sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi được bên kia đồng ý.
2. Khoản bảo mật ở trên sẽ không được áp dụng trong các trường hợp dưới đây.
(1) Thông tin được biết đến qua phương tiện thông tin đại chúng, thông tin phải công khai từ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền.
(2) Thông tin thu được hợp pháp từ bên thứ ba
(3) Thông tin được Công ty công khai trong các hoạt động của Công ty
(4) Thông tin bắt buộc phải được tiết lộ bởi luật pháp, cơ quan chính phủ hoặc lệnh của tòa án

Điều 17(Xóa nội dung ghi )

1. Trong các trường hợp sau đây, Công ty sẽ có thể tạm dừng máy chủ sau khi thông báo cho Bên ký hợp đồng.
(1) Trường hợp Công ty đánh giá nội dung ghi là hành vi bị cấm.
(2) Ngoài ra, nếu Công ty xác định rằng nó không phù hợp.
2. Trong các trường hợp sau đây, Công ty sẽ thông báo trước cho Bên ký hợp đồng và sau khi có được sự đồng ý, Công ty có thể xóa nội dung được ghi bởi Bên ký hợp đồng.
(1) Sau khi ghi vào, đã quá một thời gian nhất định nào đó.
(2) Khi dung lượng đĩa của Bên ký hợp đồng đã bị vượt quá.

Điều 18(Bảo trì / gián đoạn / thay đổi / ngừng dịch vụ)

1. Để giữ cho tình trạng hoạt động của Dịch vụ trong tình trạng tốt, Công ty có thể tạm dừng hoạt động của Dịch vụ bất cứ lúc nào và thực hiện kiểm tra bảo trì.
2. Trong trường hợp của khoản trên, theo nguyên tắc chung, Bên ký hợp đồng sẽ được thông báo trước về điều đó, tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp sẽ không cần thông báo, Công ty có thể tiến hành bảo trì và kiểm tra sau khi tạm ngưng Dịch vụ.
3. Công ty có thể đình chỉ hoạt động của Dịch vụ vì những lý do không thể tránh khỏi như thảm họa bất ngờ hoặc bất khả kháng.
4. Trong trường hợp xảy ra thảm họa tự nhiên, sự cố hoặc bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào khác hoặc khi có nguy cơ xảy ra, Công ty sẽ cung cấp thông tin cần thiết để phòng ngừa hoặc cứu hộ thảm họa, đảm bảo cung cấp giao thông, thông tin liên lạc hoặc điện lực hoặc duy trì trật tự. Vì lợi ích cộng đồng Công ty có thể thực hiện các biện pháp để hạn chế việc sử dụng Dịch vụ để ưu tiên cho thông tin liên lạc khẩn cấp, cần thiết.
5. Công ty sẽ có thể thêm, thay đổi hoặc bãi bỏ nội dung của Dịch vụ sau khi thông báo trước cho Bên ký hợp đồng.
6. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Bên ký hợp đồng hoặc các bên thứ ba khác do sự chậm trễ hoặc gián đoạn cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân nêu ở mục bên trên.

Điều 19(Thời hạn hợp đồng)

Dịch vụ có hiệu lực trong một tháng kể từ ngày hợp đồng được ký. Nếu không có thay đổi (từ phía Bên kí hợp đồng trước 3 ngày khi hết hạn hợp đồng, từ phía Công ty trước 14 ngày khi hết hạn hợp đồng) hợp đồng sẽ được gia hạn thêm một tháng nữa với cùng nội dung.

Điều 20(Hủy bỏ bởi Bên ký hợp đồng)

1. Nếu Bên ký hợp đồng muốn hủy Hợp đồng sử dụng dịch vụ, Bên ký hợp đồng sẽ phải nộp đơn hủy cho Công ty theo quy định của Công ty.
2. Nếu Hợp đồng sử dụng dịch vụ bị hủy dựa vào khoản trên, phí sử dụng Dịch vụ cho đến ngày hủy sẽ được tính theo tỷ lệ được chia theo số ngày trong tháng rồi nhân với số ngày sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, một số Dịch vụ như phí đại lý,... sẽ vẫn được tính là nguyên tháng.

Điều 21(Hủy bỏ, dừng sử dụng, mất lợi nhuận tạm thời bởi Công ty)

1. Nếu Bên ký hợp đồng thuộc bất kỳ mục nào dưới đây, Công ty có quyền hủy ngay lập tức tất cả hoặc một phần Hợp đồng sử dụng dịch vụ, tất cả hoặc một phần của Dịch vụ mà không có bất kỳ thông báo nào. Trong trường hợp này, Công ty sẽ không phải bồi thường từ bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại của Bên ký hợp đồng.
(1) Vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ.
(2) Có hành vi, cung cấp thông tin gian lận đối với Công ty.
(3) Khi sử dụng phương thức thanh toán là Rút tiền tự động để thanh toán chi phí cho Dịch vụ, mà Công ty không thể rút được tiền từ tài khoản, tổ chức tài chính mà Bên ký hợp đồng đã chỉ định.
(4) Bên ký hợp đồng bị đình chỉ kinh doanh, giấy phép kinh doanh hoặc hủy đăng ký kinh doanh đã được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền.
(5) Khi nhận được các có đơn yêu cầu thu giữ, xử lý tạm thời, bắt buộc thi hành về các việc như: bán đấu giá để đảm bảo quyền lợi, xử lý nợ thuế,... từ các cơ quan có thẩm quyền.
(6) Khi nộp đơn yêu cầu thủ tục phá sản, làm thủ tục tái tổ chức.
(7) Khi séc không được thanh toán dù, hoặc mất khả năng thanh toán.
(8) Bên ký hợp đồng không tồn tại do bị sáp nhập, hoặc bị thay đổi, bị giải thể.
(9) Khi phát sinh vấn đề gây khó khăn cho việc thực hiện Điều khoản dịch vụ hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ.
(10) Ngoài ra, khi có sự thay đổi rất lớn về tài sản, tín nhiệm hoặc khả năng thanh toán.
2. Nếu Bên ký hợp đồng thuộc bất kỳ mục nào ở khoản trên, Bên ký hợp đồng phải thanh toán ngay lập tức, một lần tất cả các nghĩa vụ tài chính cho Công ty.

Điều 22(Xóa dữ liệu do chấm dứt hợp đồng)

Sau khi chấm dứt Hợp đồng sử dụng dịch vụ, Công ty có thể xóa tất cả dữ liệu được lưu trữ bởi Bên ký hợp đồng trên máy đã sử dụng Dịch vụ và Công ty không phải chịu trách nhiệm nào với Bên ký hợp đồng về bất kỳ thiệt hại nào do việc xóa dữ liệu gây ra.

Điều 23(Cấm chuyển nhượng)

Bên ký hợp đồng không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ theo Điều khoản dịch vụ và Hợp đồng sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba.

Điều 24(Từ chối cung cấp Dịch vụ đối với tổ chức xấu )

1. Công ty sẽ không cung cấp Dịch vụ cho Bên ký hợp đồng nếu người đại diện là tội phạm, tham gia phản động, phạm tội trong vòng 5 năm. Ngoài ra Công ty cũng từ chối các trường hợp dưới đây:
(1) Có quan hệ tới việc trợ giúp việc kinh doanh của tổ chức xấu.
(2) Có quan hệ trực tiếp tới việc kinh doanh của tổ chức xấu.
(3) Có mối quan hệ với tổ chức xấu, nhằm mục đích tạo lợi thế không công bằng cho chính mình, hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba.
(4) Có một mối quan hệ có liên quan đến việc cung cấp tiền,... hoặc tạo sự thuận lợi cho tổ chức xấu.
(5) Có thành viên trong ban lãnh đạo, hoặc người có vị trí quan trọng trong kinh doanh có mối quan hệ với tổ chức xấu. 2. Nếu Công ty xác định được người đại diện Bên ký hợp đồng có quan hệ với tổ chức xấu hoặc Bên ký hợp đồng thuộc những trường hợp trên thì, Công ty có quyền hủy Hợp đồng sử dụng dịch vụ và các hợp đồng khác với Bên ký hợp đồng mà không cần đưa ra bất kỳ thông báo nào.
3. Ngay cả khi Bên ký hợp đồng bị thiệt hại do hủy Hợp đồng sử dụng dịch vụ dựa vào điều này, Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại.

Điều 25(Giới hạn trách nhiệm)

1. Trong trường hợp Công ty không thể cung cấp Dịch vụ do lý do bắt buộc từ cơ quan có thẩm quyền, Nếu thời gian gián đoạn Dịch vụ hơn 72 giờ kể từ lúc Công ty biết tình trạng và liên hệ với Bên ký hợp đồng, hoặc thời gian gián đoạn quá 120 giờ/ 1 tháng thì dựa vào yêu cầu của Bên ký hợp đồng Công ty sẽ bồi thường ở mức độ giới hạn. Tuy nhiên, nếu Bên ký hợp đồng không đưa ra yêu cầu trong vòng một tháng kể từ ngày phải đưa ra yêu cầu thì Bên ký hợp đồng sẽ mất quyền yêu cầu bồi thường.
2. Thời gian không cung cấp Dịch vụ do bảo trì / gián đoạn / thay đổi dịch vụ, v.v. sẽ không được tính vào thời gian dịch vụ không thể sử dụng ở trong mục trên.
3. Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm, không phải bồi thường bất cứ phát sinh nào xảy ra trong trường hợp Bên ký hợp đồng thông qua Dịch vụ để lấy thông tin, thông qua Dịch vụ để sử dụng dịch vụ khác khi Dịch vụ bị tạm dừng theo như mục trên.

Điều 26(Miễn nhiệm)

Trừ những trường hợp trong điều trước, Công ty sẽ không phải bồi thường, Bên ký hợp đồng cũng không được yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ (dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của Bên ký hợp đồng bị mất, bị hư hỏng hoặc rò rỉ,...). Nếu Bên ký hợp đồng gây thiệt hại cho bên thứ ba bằng cách sử dụng Dịch vụ, Công ty không phải chịu trách nhiệm về việc này.

Điều 27(Bồi thường thiệt hại)

Nếu Bên ký hợp đồng hoặc Công ty gây thiệt hại cho bên kia thông qua vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ (bao gồm cả trường hợp vi phạm quy định tại Điều 24 Khoản 1) sẽ phải thực hiện bồi thường thiệt hại cho bên kia. Nếu bên Công ty gây thiệt hại cho Bên ký hợp đồng thì số tiền bồi thường mà Công ty đã trả cho Bên ký hợp đồng sẽ không quá phí sử dụng của Dịch vụ mà Bên ký hợp đồng đã trả cho Công ty ở tháng trước của tháng gây ra thiệt hại.
Tuy nhiên, giới hạn bồi thường thiệt hại trên không được áp dụng trong trường hợp Bên ký hợp đồng hoặc Công ty cố tình, cố ý gây thiệt hại hoặc việc thiệt hại là rất lớn cho bên kia.

Điều 28(Thảo luận)

Các vấn đề không được quy định trong Điều khoản dịch vụ hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ, các vấn đề khác nhau trong việc giải thích Điều khoản dịch vụ, Hợp đồng sử dụng dịch vụ sẽ được giải quyết một cách trung thực thông qua thảo luận giữa Bên ký hợp đông và Công ty.

Điều 29(Luật điều chỉnh )

Điều khoản dịch vụ và Hợp đồng sử dụng dịch vụ được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 30(Tòa án có thẩm quyền)

Trong trường hợp có tranh chấp giữa Bên ký hợp đồng và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ, hai bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Version 1 lập tại Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020.
Bản ghi nhớ kèm theo Điều khoản dịch vụ (Terms of service) của Cloud Ace Version 1 có tại đây.